ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการทางธุรกิจ
เพื่อให้บริการแก่ผู้ประกอบการได้แล้ววันนี้

ลงทะเบียนผู้ให้บริการทางธุรกิจ

 1. เป็นส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การเอกชน (ตาม พรบ ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และประกาศสำนัก นายกรัฐมนตรี เรื่อง การประกาศกำหนดองค์การเอกชนอื่น พ.ศ. 2560)
 2. มีความเชี่ยวชาญด้านการพัฒนา SME ในด้านต่างๆ
 3. มีคุณสมบัติตามที่ สสว. ประกาศ
 1. หนังสือแสดงความประสงค์
 2. สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนจัดตั้ง
 3. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
 4. สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ (กรณีไม่ใช่ส่วนราชการ)
 5. สำเนารายชื่อผู้ถือหุ้น หรือสำเนาการจดทะเบียน อายุไม่เกิน 6 เดือน นับจากวันที่ยื่นคำขอ (กรณีไม่ใช่ส่วนราชการ)
 6. หนังสือรับรองผลงาน (ถ้ามี)

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการทางธุรกิจ

logo

ลงทะเบียน BDS เพื่อเป็นสมาชิกกับ สสว.

 • ลงทะเบียนผู้ให้บริการทางธุรกิจ กับ สสว. เพื่อรับสิทธิ์การขึ้นทะเบียนบริการ
 • รอผลการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ทางไปรษณีย์ SMS หรือ บนระบบ
 • กรอกข้อมูลและรอรับ SMS ยืนยันและตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน SME
logo

จัดทำรายละเอียดบริการ

 • จัดทำรายละเอียดบริการ หลังจากได้รับการรับรองจาก สสว.
 • เมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติ ระบบจะทำการอัปโหลดบริการของท่านขึ้นระบบ
logo

ให้บริการทางธุรกิจกับผู้ประกอบการ

 • ประสานงานกับผู้ประกอบการที่ต้องการใช้บริการทางธุรกิจ
 • ส่งใบเสนอราคาให้กับผู้ประกอบการ

การขึ้นทะเบียนบริการ

หลักเกณฑ์เบื้องต้น

 1. ลงทะเบียน BDS เพื่อให้บริการทางธุรกิจ สสว.
 2. อ่านและกดยอมรับเงื่อนไขการลงทะเบียน
 3. กรอกข้อมูลและรอรับ SMS ยืนยันและตรวจสอบข้อมูลลงทะเบียน SME
 4. รอ SMS ยืนยันผลการลงทะเบียน
 5. ผู้ให้บริการสามารถเข้ามาปรับปรุงข้อมูลและเพิ่มเติมสินค้า/ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการขายกับหน่วยงานภาครัฐได้
 6. หากได้รับ SMS "ขอข้อมูลเพิ่มเติม" กรุณาเข้ามาที่ หน้าตรวจสอบสถานะเพื่อส่งเอกสารให้เจ้าหน้าที่ด้วย

ขั้นตอนการขึ้นทะเบียนผู้ให้บริการทางธุรกิจ

logo

ลงทะเบียน BDS เพื่อเป็นสมาชิกกับ สสว.

 • ลงทะเบียนผู้ให้บริการทางธุรกิจ กับ สสว. เพื่อรับสิทธิ์การขึ้นทะเบียนบริการ
 • รอผลการพิจารณาจากเจ้าหน้าที่ทางไปรษณีย์ SMS หรือ บนระบบ
 • กรอกข้อมูลและรอรับ SMS ยืนยันและตรวจสอบขัอมูลลงทะเบียน SME
logo

จัดทำรายละเอียดบริการ

 • จัดทำรายละเอียดบริการ หลังจากได้รับการรับรองจาก สสว.
 • เมื่อเจ้าหน้าที่อนุมัติ ระบบจะทำการอัปโหลดบริการของท่านขึ้นระบบ
logo

ให้บริการทางธุรกิจกับผู้ประกอบการ

 • ประสานงานกับผู้ประกอบการที่ต้องการใช้บริการทางธุรกิจ
 • ส่งใบเสนอราคาใหกับผู้ประกอบการ

เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น
เราจึงขอให้ท่านยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ข้อกำหนดเว็บไซต์ และนโยบายความเป็นส่วนตัว