ยืนยันตัวตนผู้ประกอบการ
เพื่อรับสิทธิประโยชน์สนับสนุน
ธุรกิจของคุณ

ยืนยันตัวตนเพื่อเข้ารับบริการ

หลักเกณฑ์เบื้องต้น

 1. เป็น SME ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตาม พรบ.ส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และเป็นกลุ่มสาขาตามที่ สสว.กำหนด
 2. ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ สสว. สามารถตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิก (SME One ID) ที่นี่
 3. กรณีบุคคลธรรมดาต้องมีสัญชาติไทย/กรณีนิติบุคคลต้องมีจำนวนหุ้นของบุคคลสัญชาติไทยถืออยู่เกินกว่าร้อยละ 50 ของหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด
 4. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์
 5. ไม่ประกอบกิจการที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี
 6. ไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนหรือตัดสิทธิการขอรับความช่วยเหลือการส่งเสริมหรือสนับสนุนจากเงินกองทุน
 7. ยื่นชำระภาษีตามกฎหมาย (มีสำเนารายการยื่นภาษี ปีล่าสุด) ได้แก่ ภงด.50, ภงด.90
 8. มีคุณสมบัติ หรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่ สสว.กำหนด
 9. ประเภทบริการที่ยื่นข้อเสนอการพัฒนาสอดคล้องตามที่ สสว. กำหนด

หลักฐานและเอกสารประกอบ

เอกสารสำหรับนิติบุคคล พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องและประทับตราบริษัท

 1. หนังสือรับรองบริษัท (ออกให้ไม่เกิน 6 เดือน)
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนามตามใบรับรองบริษัท
 3. กรณีมอบอำนาจ โปรดเตรียมหนังสือมอบอำนาจ พร้อมเอกสารประกอบให้ครบถ้วน
 4. เอกสารยื่นภาษี ภ.ง.ด. 50 ปีล่าสุด (ทุกหน้า) (หรือปี 2564–2566 ปีใดปีหนึ่ง) พร้อมใบเสร็จ

เอกสารสำหรับบุคคลธรรมดา พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

 1. ใบจดทะเบียนพาณิชย์ หรือใบจดทะเบียนวิสาหกิจชุมชน
 2. สำเนาบัตรประชาชนผู้มีอำนาจลงนาม
 3. เอกสารยื่นภาษี ภ.ง.ด. 90 ปีล่าสุด (ทุกหน้า) (หรือปี 2564–2566 ปีใดปีหนึ่ง) พร้อมใบเสร็จ กรณีเป็นวิสาหกิจชุมชน ที่ไม่ใช่นิติบุคคล ที่มีรายได้ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท/ปี และไม่ได้ยื่น ภ.ง.ด.90 ให้แนบเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
  • เอกสารยืนยันสถานะการประกอบกิจการตามแบบฟอร์มที่ สสว. กำหนด
  • สำเนาเอกสารรายรับ รายจ่าย ของวิสาหกิจชุมชนในปี 2565 และ/หรือ ปี 2566 ที่ลงนามรับรองโดยประธานกลุ่ม
  • สำเนาเลขประจำตัวผู้เสียภาษี ในนามของวิสาหกิจชุมชน
  • สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร ในนามของวิสาหกิจชุมชน

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

logo

ยืนยันตัวตน

 • ยืนยันตัวตนเป็นผู้ประกอบการ เพื่อรับสิทธิประโยชน์จาก สสว.
 • รอการแจ้งผลอนุมัติผ่านทาง SMS หรือ email
logo

ลงทะเบียนโครงการฯ

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขหรือ คุณสมบัติที่โครงการกำหนดไว้
 • รอการแจ้งผลอนุมัติผ่านทาง SMS หรือ email
logo

จัดทำข้อเสนอการพัฒนา

 • เมื่อได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องจัดทำข้อเสนอการพัฒนาบนระบบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • รอการแจ้งผลอนุมัติผ่านทาง SMS หรือ email
 • เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องทำสัญญาการพัฒนา SME กับ สสว. เพื่อเบิกค่าใช้จ่าย

จัดทำข้อเสนอการพัฒนา

หลักเกณฑ์เบื้องต้น

 1. ต้องเป็นสมาชิกที่รับรองจาก สสว. เท่านั้น สามารถตรวจสอบสถานะการเป็นสมาชิก (SME ONEID) ที่นี่
 2. เอกสารงบกำไรขาดทุนของบริษัท ปีล่าสุด (ถ้ามี)
 3. ระบบจะแจ้งผลการอนุมัติไปยัง SMS หรือ email ที่ระบุไว้ในระบบเท่านั้น
 4. ผู้ประกอบการที่ผ่านการอนุมัติการยืนยันตัวตนแล้ว จะได้รับสิทธิ์ในการพัฒนาโครงการจาก สสว. อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

หลักฐานและเอกสารประกอบ

 1. แบบฟอร์มการไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
 2. เอกสารงบกำไรขาดทุนปีล่าสุดของบริษัท (ถ้ามี)
 3. สำเนาหน้าสมุดบัญชีธนาคาร

ขั้นตอนการเข้ารับบริการ

logo

ยืนยันตัวตน

 • ยืนยันตัวตนเป็นผู้ประกอบการ เพื่อรับสิทธิประโยชน์จาก สสว.
 • รอการแจ้งผลอนุมัติผ่านทาง SMS หรือ email
logo

ลงทะเบียนโครงการฯ

 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขหรือ คุณสมบัติที่โครงการกำหนดไว้
 • รอการแจ้งผลอนุมัติผ่านทาง SMS หรือ email
 • ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการตามเงื่อนไขหรือ คุณสมบัติที่โครงการกำหนดไว้
 • รอการแจ้งผลอนุมัติผ่านทาง SMS หรือ email
logo

จัดทำข้อเสนอการพัฒนา

 • เมื่อได้รับการอนุมัติเข้าร่วมโครงการแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องจัดทำข้อเสนอการพัฒนาบนระบบ ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • รอการแจ้งผลอนุมัติผ่านทาง SMS หรือ email
 • เมื่อได้รับการอนุมัติโครงการแล้ว ผู้ประกอบการจะต้องทำสัญญาการพัฒนา SME กับ สสว. เพื่อเบิกค่าใช้จ่าย

เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น
เราจึงขอให้ท่านยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ข้อกำหนดเว็บไซต์ และนโยบายความเป็นส่วนตัว