ชื่อโครงการ

การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการ

วันที่เปิดรับลงทะเบียน

01 ต.ค. 2566 - 30 ก.ย. 2567
รายละเอียดโครงการ

จากการที่ สสว. ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการ MSME ผ่านระบบการให้บริการสนับสนุนด้านการพัฒนาธุรกิจ ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) ในปี 2564 - 2566 มาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ชื่อมาตรการ “SME ปัง  ตังได้คืน” นั้น
 

เพื่อเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้น ในปี 2567 สสว. จึงเห็นควรให้การส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS ภายใต้โครงการส่งเสริมผู้ประกอบการผ่านระบบ BDS (Business Development Service) เพื่อให้ผู้ประกอบการ MSME ได้รับประโยชน์จากการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจได้อย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้น โดยยังคงกิจกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนที่ยังมีความสำคัญเร่งด่วนใน 5 ด้าน คือ ด้านการเพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพธุรกิจ ด้านการพัฒนาและบริการจัดการธุรกิจ ด้านการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานสินค้าและบริการด้านการพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่ายและการตลาด และด้านการพัฒนาตลาดต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมและยกระดับด้านมาตรฐาน หรือสนับสนุนการพัฒนาธุรกิจให้แก่กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาหาร ภาพยนตร์ ศิลปะ หนังสือ ดนตรีและเฟสติวัล กีฬา ออกแบบและแฟชั่น เป็นต้น นอกจากนี้ จากการที่หลายประเทศให้ความสำคัญกับเศรษฐกิจสีเขียว หรือ Green Economy มีการกำหนดนโยบายต่างๆ ที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม มีการคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ ในการนำธุรกิจเพื่อให้เปลี่ยนผ่านเข้าสู่เศรษฐกิจสีเขียว (Green Transformation) เพื่อการยกระดับการพัฒนาอย่างยั่งยืน Sustainable Development Goal (SDGs)  ดังนั้น สสว. จะเน้นเพิ่มเติมการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ MSME ได้เข้าถึงบริการในด้านการรับรองมาตรฐานด้านสิ่งแวดล้อมจากหน่วยงานชั้นนำของประเทศ การเข้าถึงบริการในด้านการจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสู่กระบวนการทำงาน ที่เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดกิจกรรมที่ไม่จำเป็น สร้างโอกาสในการพัฒนาผู้ประกอบการได้อย่างยั่งยืนได้ในอนาคตอีกด้วย

 

***(SME ยื่นข้อเสนอการพัฒนาได้ตั้งแต่วันนี้ - 15 กันยายน 2567 และต้องดำเนินการพัฒนา รายงานผลการพัฒนา  และนำส่งเอกสารการเบิกจ่ายให้แล้วเสร็จภายใน 30 กันยายน 2567)***

 

สิทธิประโยชน์สำหรับผู้ประกอบการ (e-Voucher)

สสว. จะช่วยเหลือ อุดหนุนงบประมาณแก่ผู้ประกอบการ SME ที่ยื่นข้อเสนอการพัฒนาและได้รับการอนุมัติแล้วในสัดส่วนดังนี้

กลุ่ม

รายได้ต่อปี

สถานะ

ความช่วยเหลือ อุดหนุน/ราย

 

สัดส่วน
ความช่วยเหลือ อุดหนุน (%)

วงเงินความช่วยเหลืออุดหนุน
ไม่เกิน (บาท)

วิสาหกิจรายย่อย (Micro)

ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท

นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนทำธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ

80

50,000

 

วิสาหกิจ
ขนาดย่อม (SE)

ภาคการผลิต ไม่เกิน 100 ล้านบาท

ภาคอื่นๆ ไม่เกิน 50 ล้านบาท

80

100,000

 

วิสาหกิจ
ขนาดกลาง (ME)

ภาคการผลิต ไม่เกิน 500 ล้านบาท

ภาคอื่นๆ ไม่เกิน 300 ล้านบาท

เฉพาะนิติบุคคล

50

200,000

 

MSME 

ทุกขนาด

 

Micro ไม่เกิน 1.8 ล้านบาท

SE ภาคการผลิต ไม่เกิน 100 ล้านบาท และ
ภาคอื่นๆ ไม่เกิน 50 ล้านบาท

ME ภาคการผลิต ไม่เกิน 500 ล้านบาท และภาคอื่นๆ ไม่เกิน 300 ลบ.

นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนทำธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ

90

(เฉพาะกล่องจ่ายหมื่น

คืนเก้าพัน)

10,000

 

หมายเหตุ    

  1. เพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าสู่การเป็นนิติบุคคล กรณีวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ไม่ใช่นิติบุคคล แต่มีการจดทะเบียนกับหน่วยงานภาครัฐ มีรายได้เข้าเกณฑ์วิสาหกิจขนาดกลาง (ME) ให้ได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือ อุดหนุน จากกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ตามเกณฑ์วิสาหกิจขนาดย่อม (SE) เท่านั้น
  2. ในการกำหนดกลุ่ม MSME  จะพิจารณาข้อมูลรายได้ล่าสุด ที่ได้จากการตรวจสอบของ สสว. หรือ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า หรือกรมสรรพากร
  3. สัดส่วนความช่วยเหลืออุดหนุน 90% เฉพาะบริการ ดังต่อไปนี้ (ในกล่องจ่ายหมื่นคืนเก้าพัน)

          - บริการด้านการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการประกอบธุรกิจ เช่น Cloud, AI, ERP, POS เป็นต้น

          - บริการด้านอบรมที่เกี่ยวข้องกับ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

          - บริการด้านอบรมตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เพื่อให้ได้รับรองมาตรฐานตามที่กำหนด

          - บริการด้านบัญชีการเงิน เช่น ระบบบัญชี การจัดทำบัญชี เป็นต้น

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ

คุณสมบัติของผู้ประกอบการ SME ที่ต้องการขอยื่นข้อเสนอการพัฒนาเพื่อรับความช่วยเหลือ อุดหนุน จากโครงการฯ

 SME ที่ขอรับความช่วยเหลือ อุดหนุน จากเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ต้องมีสถานะความเป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

     1.  เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงที่ออกตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ. 2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือเป็นบุคคลธรรมดาที่จดทะเบียนการประกอบธุรกิจกับหน่วยงานภาครัฐ โดยมุ่งเน้นกลุ่มอุตสาหกรรมในสาขาดังต่อไปนี้

  • กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง
  • กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม การผลิตยาและสมุนไพร
  • กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) หรือ BCG
  • กลุ่มอุตสาหกรรม New S-Curve
  • กลุ่มอุตสาหกรรมซอฟต์พาวเวอร์ เช่น กลุ่มอุตสาหกรรมท่องเที่ยว อาหาร ภาพยนตร์ ศิลปะ หนังสือ ดนตรีและเฟสติวัล กีฬา ออกแบบและแฟชั่น เป็นต้น
  • กลุ่มอุตสาหกรรมอื่นๆ

     2.  เป็นวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ขึ้นทะเบียนกับสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SME One ID)

     3.  กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ต้องมีสัญชาติไทย 

     4.  กรณีเป็นนิติบุคคล ต้องมีจำนวนหุ้นที่บุคคลสัญชาติไทยถืออยู่เกินกว่าร้อยละห้าสิบของจำนวนหุ้นที่จำหน่ายแล้วทั้งหมด

     5. ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือถูกศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

     6. ไม่ประกอบกิจการที่ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี

     7. ไม่อยู่ระหว่างถูกเพิกถอนหรือตัดสิทธิการขอรับความช่วยเหลือ การส่งเสริมหรือสนับสนุนจากเงินกองทุนส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

     8. เป็นผู้ยื่นชำระภาษีตามกฎหมาย และต้องแนบสำเนารายการแสดงการยื่นภาษีประจำปี และเอกสารตามแต่ละสถานะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม ดังนี้

 

       (8.1) กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ที่ไม่ใช่วิสาหกิจชุมชน จะต้องยื่นสำเนาแบบแสดงรายการ ภงด.90 ประจำปีภาษีระหว่างปี 2564 - 2566 อย่างน้อย 1 ปีภาษี หรือ ยื่นสำเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 ประจำปีภาษีระหว่างปี 2564 - 2566 อย่างน้อย 1 ปีภาษี โดยจะต้องยื่นครบ 12 เดือนของปีภาษีนั้น

 

         (8.2) กรณีเป็นวิสาหกิจชุมชน ที่ไม่ใช่นิติบุคคล และมีรายได้ไม่เกิน 1,800,000 บาท/ปี จะต้องยื่นเอกสารดังต่อไปนี้

                  ก.   สำเนาหนังสือจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชน ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป

                 ข. เอกสารยืนยันสถานะการประกอบกิจการตามแบบฟอร์มที่สำนักงานฯ กำหนด ซึ่งต้องลงนามรับรองโดยหัวหน้า หรือผู้มีอำนาจสูงสุด หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจจากหัวหน้าหรือผู้มีอำนาจสูงสุดขององค์การเอกชนตามพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม พ.ศ.2543 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หรือส่วนราชการ หรือ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ลงนามรับรอง เช่น เกษตรอำเภอ, เกษตรจังหวัด, หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัด, พัฒนากรตำบล, พัฒนาการอำเภอ, พัฒนาการจังหวัด, อุตสาหกรรมจังหวัด, พาณิชย์จังหวัด ฯลฯ

                ค.  สำเนาเอกสารรายรับ รายจ่าย ของวิสาหกิจชุมชนในปี 2565 - ปี 2566 ที่ลงนามรับรอง โดยผู้มีอำนาจลงนาม เช่น ประธานกลุ่ม เป็นต้น

                ง.   สำเนาบัตรประจำตัวผู้เสียภาษีหรือเอกสารแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษี

 

        (8.3) กรณีเป็นวิสาหกิจชุมชน ที่ไม่ใช่นิติบุคคล แต่มีรายได้เกิน 1,800,000 บาท/ปี จะต้องยื่นสำเนาแบบแสดงรายการ ภงด.90 ประจำปีภาษีระหว่างปี 2564 - 2566 อย่างน้อย 1 ปีภาษี หรือ ยื่นสำเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 ประจำปีภาษีระหว่างปี 2564 - 2566 อย่างน้อย 1 ปีภาษี โดยจะต้องยื่นครบ 12 เดือนของปีภาษีนั้น

 

        (8.4) กรณีเป็นวิสาหกิจชุมชนซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคล หรือเป็นนิติบุคคลอื่น ๆ ทุกประเภท จะต้องยื่นสำเนาแบบแสดงรายการ ภงด.50 ประจำปีภาษีระหว่างปี 2564 - 2566 อย่างน้อย 1 ปีภาษี หรือ ยื่นสำเนาแบบแสดงรายการภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 ประจำปีภาษีระหว่างปี 2564 - 2566 อย่างน้อย 1 ปีภาษี โดยจะต้องยื่นครบ 12 เดือนของปีภาษีนั้น

 

   9. มีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่สำนักงานประกาศกำหนด

 

 

เอกสารประกอบการเสนอขอเบิกจ่ายเงินและการขอรับเงินโอนผ่านระบบ KTB  Online ของผู้ประกอบการ SME

หมายเหตุ  1. ผู้มีสิทธิ์รับเงินเป็นผู้รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการโอนเงินทั้งจำนวนตามที่ธนาคารเรียกเก็บ หากบัญชีรับโอนเงินเป็นบัญชีของธนาคารกรุงไทย 

                      ค่าธรรมเนียมโอนเงินครั้งละ 10 บาท หากเป็นบัญชีของธนาคารอื่นจำนวนเงินโอนไม่เกิน 2 ล้านบาท ค่าธรรมเนียมโอนเงินครั้งละ 12 บาท

 

ดาวน์โหลด
ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง เชิญชวน SME และ BDSP ขึ้นทะเบียนบนระบบ BDS ปี 2567 (พ.ย.2566)
ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายกรณีโอนสิทธิเรียกร้องในการรับเงิน BDS (มิ.ย.2566)
ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายให้แก่ SME ผ่านระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (มิ.ย.2566)
ประกาศสำนักงานฯ เรื่อง แนวปฏิบัติการการรับเงินช่วยเหลือ อุดหนุน (เม.ย.2565)
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
แบบฟอร์มรายงานผลการพัฒนา (พ.ย.2566)
แบบฟอร์มการอุทธรณ์ผลการพิจารณาการให้ความช่วยเหลือ อุดหนุน
แบบฟอร์มการยืนยันตัวตนของวิสาหกิจชุมชนที่ไม่ใช่นิติบุคคล (พ.ย.2566)
แบบฟอร์มเอกสารรายรับ รายจ่ายของวิสาหกิจชุมชน (พ.ย.2566)

เว็บไซต์สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) มีการใช้เทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (cookies) เพื่อสร้างประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ของท่านให้ดียิ่งขึ้น
เราจึงขอให้ท่านยินยอมสำหรับการใช้คุกกี้ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ใน ข้อกำหนดเว็บไซต์ และนโยบายความเป็นส่วนตัว